Všeobecné a záruční podmínky cestovní kanceláře VISITSPA
1. Jak vypinit přihlášku:
a)prostřednictvím on-line systému

b) prostřednictvím partnerské CA :Na přihlášce ve třech vyhotoveních vyplňte všechny údaje v odstavci ZÁKAZNÍK a SPOLUCESTUJÍCÍ. SPECIFIKACI SLUŽEB vyplňte dle našeho katalogu. Číslo zájezdu nevyplňujte. Nástupní místo a Další sjednané služby po dohodě s CK. V odstavci CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY označte pouze formu úhrady (H-hotově, P- poštovní poukázkou, B bankovním převodem). V případě částečné nebo úpiné úhrady rekreace Vašim zaměstnavatelem vyplňte Adresu plátce a označte částku. Cestovní smlouvu podepište a doplňte datum.
2. Odeslání přihlášky:
Poslední kopii Cestovní smlouvy si uschovejte pro Vaši informaci a originál s první kopií zašlete na našiadresu. VISITSPA a.s., Bezejmenná 719/13, Mariánské Lázně 353 01. Na základě Vámi uvedených údajů Vám zašleme již potvrzenou kopii s uvedením ceny a pokynů k úhradě. Po obdržení Vaší celé platby Vám cestovní kancelář zašle Poukaz na zájezd a podrobné pokyny na cestu.
3. Změny v uzavřené Cestovní smlouvě:
Změny a upřesnění, které nezmění cenu rekreace lze provádět telefonicky. Ostatní změny musí být opraveny na obou tiskopisech (originálu i první kopii), takže je nutné se k opravě smlouvy dostavit osobně, nebo zaslat poštou Vaši první kopii smlouvy. Za vystavení nové Cestovní smlouvy, nebo její opravy účtujeme manipulační poplatek 50,- Kč.
4. Všeobecné podmínky CK VISITSPA :
a) Vznik smluvního vztahu
Cestovní kancelář (v dalším textu jen CK) obstarává účast na zájezdech na základě písemných přihlášek (cestovní smlouvy). Klient vyplňuje přihlášku podle předtisku a zodpovídá za správnost a úpinost všech údajů. Za objednávku se považuje odevzdání či doručení přihlášky, smluvní vztah je navázán potvrzením přihlášky CK a současně zaplacením zálohy ze strany klienta. Smlouva platí pro všechny osoby na přihlášce uvedené, přičemž za smluvní závazky všech těchto osob ručí podepsaný objednavatel.
b) Cena zájezdu a platební podmínky
Ceny zájezdů jsou sjednávány dohodou mezi klientem a CK. Klient je povinen v předepsaném termínu (zpravidla při odevzdání přihlášky) složit zálohu ve výši 3.000 Kč nejpozději 30 dnů před odjezdem uhradit doplatek. Při objednávce ve lhůtě kratší než 35 dnů před odjezdem
je klient povinen uhradit celou cenu zájezdu najednou. Nebudou-li záloha nebo doplatek uhrazeny v předepsaném termínu, je CK oprávněna zrušit účast klienta na zájezdu bez jakéhokoliv dalšího upozornění, v případě doplatku bude takovéto nezaplacení současně kvalifikováno jako storno klienta.
Lhůty a podmínky tohoto odstavce se vztahují na skutečné inkaso úhrad v pokladně či na účtu CK.
d) Změny sjednaných podmínek
Zájezdy jsou připravovány řadu měsíců před odjezdem a veškeré informace v nabídkovém katalogu odpovídají situaci v době tisku. CK si proto zdvořile vyhrazuje právo na určité změny, přičemž rozlišuje mezi změnami závažnými a ostatními. Za změny závažné je nutné považovat přesun data konání zájezdu o více než 48 hodin, zvýšení ceny zájezdu o více než 15 %, snížení kategorie ubytovacího zařízení, změnu způsobu dopravy a rozsá-hlejší změnu programu, spočívající ve zkrácení či prodloužení zájezdu o více než 24 hod. V případě těchto závažných změn si CK bez zbytečného odkladu vyžádá stanovisko klienta a současně určí lhůtu k vyjádření. Nevyjádří-li se klient v této lhůtě, má se zato, že se změnou souhlasí. V případě vyjádřeného nesouhlasu má klient právo na vrácení již zaplacené částky nebo na její převod k úhradě jiného zájezdu bez stomopoplatků. 13 změn ostatních jako je např. změna trasy, dopravy, změna objektu ubytování ve stejném místě na objekt stejné či vyšší kategorie, zvýšení ceny zájezdu v roz-sahu do 15 % - učiní CK opatření, aby byl klient bez zbytečného odkladu informován. CK nenese odpovědnost za škody, vyplývající ze změn sjedna-
ných služeb, pokud k těmto změnám došlo zaviněním klienta (vědomé nečerpání služeb, nerespektování pokynů průvodce či norem a zákonů navštíve-
ného státu, ubytovacího zařízení, dopravce a pod.) nebo z důvodu tzv. vyšší moci - tj. zejména z příčin, kterým CK nemohla zabránit ani při vynaložení max. úsilí. U zájezdů, prodáváných na poslední chvíli s výraznými slevami si CK vyhrazuje právo upravit některé služby odlišně od popisu v katalogu.
5. Zrušení zájezdu
Klient může zrušit svoji účast na zájezdu kdykoliv před nastoupením cesty doporučeným dopisem nebo osobně v kanceláři prodejce. Při takovém
zrušení zájezdu je nutné uhradit stornopoplatky podle termínu kdy ke zrušení došlo:
a) základní stornopoplatek 10% z ceny zájezdu, (min. však 300 Kč/os.), pokud ke zrušení dojde dříve
než 60 dnů před plánovaným odjezdem.
b) zvýšený stornopoplatek 30% z celkové ceny zájezdu při stornu v období 60-30 dnů před odjezdem. 50% z celkové ceny zájezdu při stornu v období 29-15 dnů před odjezdem. 75 % z celkové ceny zájezdu při stornu v období 14-04 dny před odjezdem. 100% z celkové ceny zájezdu při stornu později nebo nenastoupením cesty.
Veškeré výše uvedené poplatky se účtují za každou stornovanou osobu.
6. Reklamace kvality služeb
Neposkytne-li CK sjednané služby v plném rozsahu a kvalitě, má klient možnost uplatnit právo zodpovědnosti zavedu. Takováto reklamace musí být uplatněna bez zbytečného odkladu u delegáta CK, který je povinen sjednat nápravu. Nepodaří-li se závadu odstranit, je nutné sepsat o příslušných skutečnostech krátký zápis, který delegát podepíše a doplní svým stanoviskem. V tomto případě je nutné reklamaci osobně nebo doporučeným dopisem předat spolu se zápisem do CK, nejpozději však do 90 dnů po ukončení zájezdu. CK je povinna rozhodnout do 30 dnů po doručení reklamace. Ve složitějších případech si CK vyžádá u klienta odklad. Pokud v průběhu zájezdu není poskytnuta určitá služba z důvodu vyšší moci, nemá cestující právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy.
7. Pojištění
Cena zájezdu zahrnuje povinné pojištění proti úpadku a insolvenci CK ve smyslu zákona 159/99 Sb. Pokud si klient objedná z nabízených služeb Pojištění, bude mu toto zprostředkováno u České pojišťovny v plném rozsahu (tj. plnění při smrti následkem úrazu či nemoci, trvalých následcích úrazu, poškození a zcizení zavazadel, odpovědnosti za škody na zdraví a věcech a stornu rekreace z důvodů nemoci. Pokrývá také náklady na léčení a léky při onemocnění a úrazech.). Pojistná smlouva vzniká přitom mezi cestujícím a pojišťovnou, nikoliv mezi cestujícím a CK. Přesné podmínky jsou
k dispozici v CK.
8. Zavazadla
Převoz zavazadel do hmotnosti 28 kg/os podle letecké společnosti více zde. v autobusech pořadatele zájezdu je zdarma. Při překročení této hmotnosti je klient povinen přepravu zavazadel uhradit. Zákazník je povinen naložit si svá zavazadla do přepravního prostředku a v cílové stanici tato zavazadla ihned převzít. CK nepřebírá
záruky za ztrátu, nebo odcizení nevyzvednutých zavazadel.
9. Zpoždění
CK plánuje přepravy s nezbytnými rezervami, neručí však za případná zpoždění a upozorňuje na možnost jejich vzniku z důvodů ať už technických, nepříznivého počasí či přetížení leteckých a silničních cest. Klienti musí při plánování přípojů, obchodních termínů a celé dovolené brát v úvahu možnost i výrazného zpoždění. V případech zpoždění (a to i v případě příjezdu či příletu do cílového místa dovolené) nevzniká cestujícím právo na odstoupení ze smlouvy, náhradu případné škody, či na slevu z ceny zájezdu.
Tyto všeobecné a záruční podmínky jsou součástí smlouvy mezi CK a klientem a nabývají účinnosti podpisem objednavatele na přihlášce.